Informacje dla pacjentów chcących brać udział w badaniach klinicznych

Badania kliniczne, przeprowadzane w naszym ośrodku prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania badań klinicznych, w tym według zasad GCP. 

Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia podejmuje lekarz prowadzący badanie – Główny Badacz lub współbadacz.

Decyzja o uczestnictwie pacjenta w badaniu klinicznym jest dobrowolna  i musi być podjęta przez pacjenta w pełni świadomie. 

Świadoma zgoda
Przed przystąpieniem do badania pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, wypełniając odpowiedni formularz przekazany przez lekarza prowadzącego badanie. Przed podpisaniem zgody pacjent zostanie poinformowany o procedurach przebiegu terapii oraz o ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z leczeniem.

Wyrażanie zgody na udział pacjenta w badaniu, nakłada na pacjenta obowiązek regularnego stawiania się do ośrodka na umówione wizyty oraz bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego badanie.

Pacjent biorący udział w badaniu nie ponosi żadnych kosztów z związanych z udziałem w badaniu. 

Rezygnacja z badania klinicznego
Pacjent może w każdej chwili podjąć dobrowolną decyzję o zakończeniu udziału w badaniu. O swojej decyzji powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych.

Dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w badaniach klinicznych można znaleźć na poniższych stronach:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/badania-kliniczne
https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

Poznaj inne nasze publikacje